ഇതാണ് അറബികളുടെ സ്നേഹം 😍 അഞ്ച് വർഷം ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കിയ മലയാളിക്ക് അറബി നൽകിയ യാത്ര അയപ്പ് 👍👍

അഞ്ചു കൊല്ലമായി തന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായി നിന്ന ഈ മലയാളിക്ക് നൽകിയ യാത്ര അയപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം

ഇതാണ് അറബികളുടെ സ്നേഹം  അഞ്ച് വർഷം ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കിയ മലയാളിക്ക് അറബി നൽകിയ യാത്ര അയപ്പ്