ഒന്ന് മനസ്സ് വച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്നേ, ഈ അറിവ് നേടാം.. വീഡിയോ കാണാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടിവി കാണുവാനായി പല കമ്പനിയുടെ ഡിഷ് ടിവി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതിനെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ നാം പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഡിഷ് ഉപയോഗശൂന്യമായാൽ നാം അത് മിക്കവാറും ഉപേഷിക്കുകായാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അവ ഉപയോഗിച്ച് ടിവി കാണുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഏകദേശം 160 ചാനലുകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടിവി കാണുവാനായി പല കമ്പനിയുടെ ഡിഷ് ടിവി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതിനെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ നാം പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഡിഷ് ഉപയോഗശൂന്യമായാൽ നാം അത് മിക്കവാറും ഉപേഷിക്കുകായാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അവ ഉപയോഗിച്ച് ടിവി കാണുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 160 ചാനലുകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*