ഇതാണ് വിൽക്കാൻ വന്ന യുവാവിനെ കയ്യിൽ നിന്നും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഈ യുവതി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കു

 

ചുരിദാർ വിൽക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ യുവതിക് ഉണ്ടായത്