മോനെ നീ,,പുലിയല്ല,, പുപ്പുലി,,,സേതുലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ കണ്ണുനനയിച്ച അനുകരണം 😍😍

സ്വന്തം ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് കണ്ടോ

മോനെ നീ,,പുലിയല്ല,,പുപ്പുലി,,,സേതുലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ കണ്ണുനനയിച്ച അനുകരണം